תקנון אתר​

 1. כללי

האתר הינו אתר וירטואלי באינטרנט, המהווה, בין היתר, חנות וירטואלית, והוא מציע לנכנסים לאתר אפשרות לרכישת מוצרים, ביטול עסקת רכישה, תכנים פרסומיים, מידע, השתתפות במבצעים, וכן תכנים נוספים בתחום החיות.

בטרם תתאפשר רכישת מוצרים באתר, ולפני ביצוע התשלום, על המשתמש לאשר ולסמן באמצעות סימון במקום המתאים לכך כי קרא את התקנון וכי הוא מסכים להוראותיו ומקבל על עצמו את כל הוראותיו ותנאיו.
ניתן לבצע רכישות באתר בכל יום, 24 שעות ביממה, למעט במקרים בהם האתר הושבת לביצוע פעולות תחזוקה ו/או עדכון ו/או כתוצאה מתקלה ו/או כל סיבה אחרת, לרבות במקרים של כוח עליון ו/או שביתה ו/או הפסקת חשמל ו/או נפילת מתח ו/או כל בעיה אצל ספק האינטרנט וכן כתוצאה ממקרים ו/או תקלות שאינן בשליטת החברה ו/או של ספק האינטרנט ו/או מי מטעמם.

 1. הרשות לרכוש באתר

רשאי לרכוש מוצרים באתר כל משתמש , כדלקמן:
מי שסימן במקום המתאים שיועד לכך כי קרא את התקנון והסכים לאמור בו.
מי שמחזיק ברשותו כרטיס אשראי בר תוקף שהונפק ומכובד בישראל על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי המורשות בישראל.
לעסק שמורה הזכות להגביל ו/או לבטל את זכאותו של המשתמש לרכוש באתר מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתו הבלעדי, לרבות, אך לא רק, במקרה שבו המשתמש מילא או מסר פרטים כוזבים ו/או שגויים ו/או פרטים שאינם נכונים, במקרה שבו הרכישה בוצעה באמצעות כרטיס אשראי שאינו בתוקף ו/או שהוגבל לשימוש ו/או חסום לשימוש ו/או אינו מוחזק כדין בידי המשתמש .
המשתמש מתחייב להשתמש במידע ובשירותי האתר בהתאם לדרישות כל דין, ובכפוף לאמור בתקנון זה.
בעת הרכישה פרטי הרכישה של האורח לא יישמרו במאגר המידע של העסק, והעסק לא יעשה בהם כל שימוש, למעט בכפוף להוראות כל דין.
המשתמש המבצע רכישה באתר ייקרא להלן – "הרוכש"

 1. הרכישה באתר

לצורך רכישה באתר על הרוכש למסור את פרטיו האישיים בהתאם למבוקש (לרבות, אך לא רק, שם פרטי ושם משפחה, מספר תעודת זהות, פרטי כרטיס אשראי, כתובת פרטית, מספר טלפון, מספר טלפון נייד, כתובת דואר אלקטרוני, הכתובת שאליה יסופקו המוצרים שהוזמנו על ידו באתר .
הרוכש יסמן בטופס ההזמנה המופיע באתר את המוצר או המוצרים שברצונו לרכוש, ואת אופן התשלום עבורם.
הפרטים ימולאו בטופס ההזמנה המופיע באתר, ועל הרוכש מוטלת האחריות להקפיד על מילוי הפרטים במדויק ובמלואם.
באתר יוצג ויוצע למכירה מגוון רחב של תכשיטי העסק ולצדם יופיע תיאור תמציתי של המוצר, ובמקרה של חוסר במוצר מסוים, יירשם כי מוצר זה אינו מצוי כעת במלאי. תמונות המוצרים המופיעות באתר הינן לצורך המחשה בלבד וייתכנו שינויים בין תמונות המוצרים המוצגות באתר לבין המוצרים בפועל (לרבות, שינוי בצבע המוצר, בגוון המוצר, במידות המוצר וכו'). מובהר כי לעסק שמורה הזכות להרחיב ו/או לצמצם ו/או לשנות בכל עת את מגוון המוצרים המוצעים למכירה באתר, לפי שיקול דעתו.
במקרה בו נתגלה חוסר במוצר אחד או יותר שהוזמן על ידי הרוכש, על אף כי בעת ביצוע ההזמנה הופיע כי המוצר זמין והזמנת הרוכש אושרה, לא יהיה העסק מחויב לספק מוצר זה לרוכש על פי הזמנתו. נציג העסק יעשה מאמץ ליצור קשר עם הרוכש, בהתאם לפרטי ההתקשרות שנמסרו על ידו בעת הרשמתו באתר ו/או הרכישה, ויציע לו לבחור מוצר דומה ו/או אחר מבין המוצרים המוצעים למכירה באתר ו/או לקבוע מועד הספקה חדש ו/או להציע לו כי אם הוא חויב במחיר המוצר, לקבל כספו חזרה באמצעות זיכוי כרטיס האשראי בו ביצע את רכישת המוצר. בכל אחד מהמקרים האמורים לא יהיו לרוכש ו/או למי מטעמו כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות מכל מן וסוג שהוא בקשר לכך כלפי העסק ו/או מי מטעמו.

 1. המחירים

לצד כל מוצר המוצע למכירה באתר יופיע מחירו בשקלים חדשים כשהוא כולל מע"מ (להלן – "מחיר המוצר"), והמחיר הנ"ל אינו כולל דמי משלוח.
העסק יהא רשאי לשנות את מחירם של המוצרים המוצעים למכירה באתר לפי שיקול דעתו הבלעדי ללא צורך במתן הודעה מוקדמת ו/או הודעה כלשהי.

 1. אישור הזמנה:

מולאו הפרטים בטופס ההזמנה כאמור לעיל, יישלח לרוכש בדואר אלקטרוני לפי הכתובת שמסר אישור על קבלת הזמנתו.

 1. אספקת המוצרים

אספקת המוצרים שנרכשו באתר תיעשה באמצעות משלוח המוצר בדואר רשום באמצעות חברת דואר ישראל ו/או בדרך של איסוף עצמאי.

 1. אמצעי התשלום ותנאי התשלום

התשלום עבור רכישת המוצרים באתר יעשה רק באמצעות כרטיס אשראי בתוקף אשר הונפק על ידי חברת כרטיסי אשראי הפועלת בישראל על פי דין ובכפוף לתנאי חברת כרטיס האשראי הרלוונטי. לעסק שמורה הזכות לשנות בכל עת את אמצעי התשלום ו/או להוסיף עליהם. מובהר כי לא יבוצעו תשלומים באמצעות כרטיס מגנטי נטען ו/או שובר מתנה ו/או כל אמצעי תשלום אחר שהונפקו ע"י העסק.
תשלום באמצעות כרטיס אשראי יתאפשר בכפוף לאימות פרטי הרוכש ופרטי כרטיס האשראי על ידי חברת כרטיס האשראי וכן בכפוף לקבלת אישור מחברת כרטיס האשראי עבור ההזמנה שבוצעה על ידי הרוכש באתר.
התשלום תמורת המוצרים שיירכשו באתר כאמור יוכל להיעשות במספר תשלומים שייקבעו ע"י העסק, בלי או עם חיוב ריבית, ולעסק שמורה הזכות, לפי החלטתו ושיקול דעתו הבלעדי, לשנות מפעם לפעם את מספר התשלומים ואת ההוראות לעניין הריבית, ולרוכש לא יהיו טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי העסק ו/או מי מטעמו בקשר לכך.

 1. אחריות

העסק ו/או מי מטעמו לא יישאו באחריות בכל צורה שהיא לפעילותו ו/או לתקינותו ו/או לתפקודו של האתר, והם לא יישאו באחריות לכל תקלה ו/או שיבוש בתשתיות ו/או במחשבים ו/או בתוכנות ו/או במערכות הנ"ל.
מבלי לגרוע מכלליות האמור, בכל מקרה שבו ארעה טעות בכל דבר ועניין הקשור לאתר ו/או לפרסום החברה באתר, אשר אירעה בתום לב ו/או ברשלנות, לא יהיו לו כלפי העסק ו/או מי מטעמה כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות.
העסק ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש במידע ו/או בתוכנו ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת השירותים לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת המידע בין אם נגרמו במזיד על ידי צד ג' כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.

 1. הגנת הפרטיות, מאגר מידע ודיוור ישיר

העסק יהא רשאי לעשות שימוש בפרטים שיימסרו על ידי המשתמשים ו/או שיצטברו אודותם כאמור, למטרות כדלקמן: (א) שיווק, פרסום, קידום מכירות, וכל פניה אחרת לנרשם (בכל דרך לרבות, אך לא רק, דיוור ו/או שליחה כהודעה אלקטרונית ו/או באמצעות הודעת מסר קצר לטלפון הנייד ו/או פקס ו/או למחשב של המשתמש); (ב) כל שימוש סטטיסטי, וזאת בכפוף לכך שמידע הנ"ל לא יזהה את המשתמש בשמו או בפרטי זהותו; (ג) לצרכים פנימיים של החברה (ד) כל דבר ועניין המותרים על פי דין והדורשים את הסכמתו;
אני מאשר בזאת להצטרף לרשימת הדיוור ולהירשם לקבלת דיוור ללא המילה "פרסומת" בכותרת המייל ובזאת מאשר את תקנון ותנאי ההתקשרות.
בעת השארת הליד אני מאשר ל"מגזין החיות – N22" לשלוח לי סמס /וואסאפ/הודעת פייסבוק/דיוור במייל/פקס או כל אמצעי תקשורת שקיימת ולא תהייה לי כל טענה בנושא .

 1. מדיניות ביטול רכישה באתר והחזרת מוצרים ו/או החלפת מוצרים

ניתן לבצע ביטול או החזרה של מוצר 14 יום מקבלת המוצר מלבד מוצרים בהתאמה אישית (טבעות עם חריטה) וזאת בהתאם לחוק הגנת הצרכן.
לפנים משורת הדין ואך ורק לפי שיקול דעתו הבלעדי של העסק זה יאפשר במידת הצורך להחליף את המוצר שרכש הרוכש באתר, בהתאם למדיניות העסק המפורטת להלן, ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 והתקנות שהותקנו לפיו, וכפי שיעודכנו מעת לעת (להלן –"מדיניות החזרת ו/או החלפת מוצרים"). לעסק שמורה הזכות לשנות ו/או לעדכן מעת לעת את מדיניות חזרת/החלפת המוצרים וזאת מבלי שיחויב לתן לרוכש הודעה כלשהי, אולם, הודעה על השינוי האמור תפורסם באתר.
המועד האחרון לבקשה לביטול הרכישה והחזרת המוצר ו/או החלפת מוצר הינו תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר.

 1. שונות

לעסק בלבד יהא שיקול הדעת הבלעדי בכל הנוגע לאתר ו/או לתקנון זה, ולא תהא סמכות לכל גורם אחר לחייב את העסק בעניין זה. בנוסף, לעסק שמורה הזכות, בכל עת, להפסיק באופן זמני ו/או קבוע את פעילותו של האתר בהתאם להחלטתה ושיקול דעתו הבלעדי.
בכל מקרה, לא תהא למשתמש ו/או לאורח כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי העסק ו/או מי מטעמו, בכל ענין ודבר הקשור, במישרין או בעקיפין, באתר.
אם יידרש לכך על פי דין, יעביר העסק לרשויות המס ו/או לכל רשות מוסמכת אחרת, את פרטי המשתמשים ו/או האורחים.
העסק שומר לעצמו את הזכות לשנות ו/או לעדכן כל הוראה מהוראות תקנון זה בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, ובלא צורך בהודעה על כך, מעבר לפרסום הנוסח העדכני של התקנון באתר האינטרנט שלו.
בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם, בין אם בכתב, בין במדיה אלקטרונית כלשהי, ובין אם בעל פה, – תגברנה הוראות התקנון.
העסק יהא רשאי להסיר את המשתמש מהאתר ו/או לחסום את כניסתו אם המשתמש השתמש באתר בניגוד לדרישות כל דין ו/או בניגוד להוראות תקנון זה או מכל סיבה סבירה אחרת. הודעה למשתמש על הסרתו ו/או על חסימת כניסתו יכולה להיעשות בכל דרכי הדיווח כאמור לעיל.
משתמשים המעוניינים להסיר עצמם ממאגר המידע של העסק, יודיעו על כך בכתב לעסק באתר האינטרנט, והעסק יפעל לפי ההודעה הנ"ל.
על תקנון זה, פרשנותו ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל, וכל סכסוך או חילוקי דעות בקשר עם התקנון יובאו להכרעה בפני בית המשפט המוסמך בעיר תל אביב בלבד.
התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. מובהר בזאת כי האמור בלשון זכר מתייחס גם לנקבה ו/או ללשון רבים.

"מגזין החיות – N22"

אלי כהן 34, אשקלון

053-7737459

info@n22.co.il

דילוג לתוכן